สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

การแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง อย่างมีระบบ เพื่อให้ได้รับคำตอบหรือความรู้ใหม่ที่เชื่อได้ สามารถทำได้ โดยใช้กระบวนการวิจัย และขั้นตอนการวิจัยอย่างง่าย

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  • ผู้เรียนอธิบายความหมาย ความสำคัญของการวิจัย และระบุกระบวนการ ขั้นตอน ของการทำวิจัยอย่างง่ายได้
  • ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติง่าย ๆ และสามารถคิดคำนวณสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย ในแต่ละเรื่อง ของตนเอง ได้อย่างถูกต้อง
  • สามารถสร้างเครื่องมือการวิจัย เขียนโครงการวิจัย เขียนโครงการวิจัย รายงานการวิจัย รวมทั้งรู้จักถึงประโยชน์และสามารถ เผยแพร่ผลงานวิจัยได้

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ ของการวิจัย
เรื่องที่ 2 กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย
เรื่องที่ 3 สถิติง่ายๆ เพื่อการวิจัย
เรื่องที่ 4 การสร้างเครื่องมือการวิจัย
เรื่องที่ 5 การเขียนโครงการวิจัย
เรื่องที่ 6 การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานการวิจัย