Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

ความหมายการวิจัย

เรื่องที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ ของการวิจัย

เมื่อได้ยินคำว่า “ การวิจัย” คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่า

เป็นเรื่องที่ทำยาก
มีขั้นตอนมาก
ต้องใช้เวลานาน
ต้องมีความรู้ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย
และการใช้สถิติต่างๆ

ทำให้หลายคนไม่อยากทำวิจัย

 • ข้อเท็จจริงคือ การวิจัยมีหลายระดับ ตั้งแต่ระดับยาก ๆ ซับซ้อน ที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ และใช้เวลาเป็นปีๆ ในการทำวิจัยแต่ละเรื่อง จนถึงการวิจัยที่ง่ายๆ แม้แต่เด็กอนุบาลหรือเด็กประถมในเมืองนอก ก็มีการทำวิจัยหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Research เป็นว่าเล่น ดังนั้นการวิจัยจึงไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเสมอไป


 • คำถามคือ การวิจัยคืออะไร ทำไมต้องทำวิจัย ทำแล้วได้ประโยชน์อย่างไร

การวิจัยเป็นการหาคำตอบที่อยากรู้ ที่สงสัย ที่เป็นปัญหาข้อข้องใจ แต่คำตอบนั้นต้องเชื่อถือได้ ไม่ใช้การคาดเดา หรือคิดสรุปไปเองโดยใช้ความรู้สึก วิธีการหาคำตอบจึงต้องเป็นกระบวนการ ขั้นตอน อย่างเป็นระบบ

ตัวอย่าง เช่น

 • ถ้าต้องการทราบว่านักร้องในดวงใจของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ศรช. วัดแจ้ง เป็นใคร
 • จะคาดเดาเอาเอง หรือไปสอบถามนักศึกษาเพียงคน สองคน แล้วมาสรุปว่า นักร้องในดวงใจของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ศรช. วัดแจ้ง เป็นคนนั้น คนนี้ไม่ได้

 • แต่ต้อง
  • ทำแบบสอบถาม
  • ไปให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ศรช. วัดแจ้ง เป็นผู้ตอบ
  • แล้วนำมาสรุปคำตอบข้อค้นพบที่ได้ เป็นต้น

ผลที่ได้จากการทำวิจัย นอกจากจะได้รับคำตอบที่ต้องการรู้แล้ว ผู้วิจัยเองก็ได้ประโยชน์จากการทำวิจัย คือ การเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเขียนเรียบเรียง อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นการวิจัยจะเกิดประโยชน์ในภาพรวม ดังนี้

1. การวิจัยทำให้เกิดความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ
2. การวิจัยช่วยให้เกิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ แนวคิดใหม่ๆ
3. การวิจัยช่วยตอบคำถามที่อยากรู้ ให้เข้าใจปัญหา และช่วยในการแก้ไขปัญหา
4. การวิจัยช่วยในการวางแผนและการตัดสินใจ
5. การวิจัยช่วยให้ทราบผลและข้อบกพร่องจากการดำเนินงาน


กิจกรรม ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ศึกษาความหมายของการวิจัย และประโยชน์ของการวิจัย จากเอกสาร หรือ Website แล้วสรุปเป็นความคิดเห็นกลุ่ม ทำเป็นรายงานและนำเสนิในการพบกลุ่ม